Ruzsa Bence (2023): Töredékek a kistarcsai iparosszervezetek történetéből*

 

Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a Kistarcsai Kulturális Egyesület a település történetének kutatása kapcsán a levéltári források feltárására is. Ennek keretében a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában (PML) található dokumentumok egy jó részét már digitalizáltuk, bár a részletekbe menő feldolgozásuk egyelőre még várat magára. Most arra szeretnénk emlékezni, hogy 110 évvel ezelőtt alakult meg az első – helyi iparosokat tömörítő – szervezet Kistarcsai Iparoskör néven, amely átszervezések és jogutódszervezetek révén több évtizedig töltött be ipari és kereskedelmi érdekérvényesítő szerepet.

 

Kistarcsai Iparoskör

Az 1872. évi VIII. törvénycikk („az ipartörvény”) lehetőséget biztosított minden nagykorú állampolgár számára bármely iparág szabad gyakorlására, ezzel egyetemben pedig a céhek rendszerét felszámolták, és szerveződtek az ipartestületek. Kistarcsa iparosai az első időkben a gödöllői vagy a cinkotai szervezetekbe kérhették felvételüket, mígnem az 1913. március 27-én tartott közgyűlése nyomán április 8-án megalakult a Kistarcsai Iparoskör, melynek elnöke Máthé Lajos, titkára pedig Stockinger Ödön vendéglős lett. Elnökei közül ismert Bachmann István asztalos és temetkezési vállalkozó, aki a Gép- és Vasútfelszerelési Gyárban készült villamoskocsik asztalosmunkáit irányította, majd a gyár 1927-es felszámolása után Pomázon telepedett le. Az Iparoskör 1932. március 6-án tartott rendkívüli közgyűlésén módosította az alapszabályt, ezzel pedig magát a szervezetet is módosították: a szervezetet addig vezető Erhardt József mérnök-cégvezető helyett Szakatics Mihály kőművesmester lett, a szervezet neve pedig Kistarcsai Önálló Iparoskörre változott.

 

Tagjainak névsora az ülés jegyzőkönyve szerint: Erhardt József elnök, Diviaczki József alelnök, Kocsis Gyula és Szalkay István ellenőrök, Várkonyi István, Kovács Lajos, Ármos József könyvtáros, Baracsics Ferenc körgazda, Oláh Ferenc számviteli bizottsági tag, Czilléy József, Druck Sándor, Farkas Sándor, Kertész Miklós, Kovács István, Navratil József, Pusztai Mihály, Tischner István, Tóth Sándor, Martin Gyula, Simon Antal, Takács József

Választmány tagjai: Alstädter Árpád, Bálint János, Bachmann István, Bachmann Konrád, Bellovits József, vitéz Csaba Ferenc, Jurás József, Mizsey Károly, Polohányi Mihály, Pejtsik Gyula, Szakatics Mihály, Sztarohorszki János, id. Váci Pál, Veress Ferenc, Vogek Gyula, Kajtár János, Werler Sándor, Pusztai Mihály, ifj. Boyer Péter

Választmány titkára: Varga Dezső

 

Kistarcsai Önálló Iparosok Köre

A Kistarcsai Önálló Iparoskör szerveződése után – annak fejlődése nyomán – közel két hónappal, 1932. április 30-án jött létre Szakatics Mihály elnöksége alatt a Kistarcsai Önálló Iparosok Köre, amelynek módosított alapszabályát 1934 júniusában hagyta jóvá a belügyminiszter. Székhelyük a Toldi utca 1. szám alatti telken épült fel, melynek alapkőletételi ünnepségét 1933. június 4-én (pünkösdvasárnap) délután 4 órakor tartották, míg az épület ünnepélyes felavatására 1934-ben került sor.

 

Tagjainak névsora 1932. június 1-jén (53 fő): Szakatics Mihály, Navratil József, Alstädter Árpád, Adamcsek Mihály, Adler Jakab, Ármos József, Baracsics Ferenc, Bachmann Konrád, Bálint János, Bellovics József, Csiki József, Csonka Béla, vitéz Csaba Ferenc, Druck Sándor, Diviaczky János, Erhardt József, Erőss József, Fülöp Károly, Farkas Sándor, Jurás József, Kovács Lajos, Kovács István, Kocsis Gyula, Kajtár János, Kovács József, Katona Mihály, Kertész Miklós, Kohn Miksa, Martin Gyula, Mojsza János, Molnár Károly, Mizsei Károly, Oláh Ferenc, Pusztai József, Rapavi József, Rapavi György, Rácz Béla, Rácz Sándor, Szmatana József, Takács József, Tilly András, Tumai József, Tóth Sándor, Tischner István, Veress Ferenc, Varga Dezső, Verler Sándor, Vida Nándor, Vogel Gyula, Simon Antal, Pejtsik Gyula, Szalkay István

 

A szervezet a II. világháború utolsó hónapjaiban, 1945. április 8-án alakult újjá Kistarcsai Önálló Iparosok és Kereskedők Köre néven. Működéséről keveset tudni egyelőre, azonban az alapító kereskedők és iparosok neve a szervezet tagdíjbefizetési könyve alapján ismert, amelyet Fittler János cipészmester hagyatékából adományozott a KIKE-nek leánya, Nagy Béláné Fittler Judit. E dokumentum alapján ismert, hogy a szervezet számvizsgáló bizottságának tagjai Ondrisek János és Zelenák Árpád voltak.

Tagjai 1945-1946-ban: Bachmann Konrád (asztalosmester), Benkovits Bálint, Benő Gyula (szabómester), özv. Benyó Kálmánné (fűszerkereskedő), ifj. Bodnár Géza (fűszerkereskedő), özv. Baracsics Ferencné (vendéglős), Boer Jenőné (fodrász), Boer Péterné (festő), Baran Mihály (kereskedő), Csaba Ferenc (molnár), Daby Antal (kéményseprő), özv. Faragó Jánosné (vendéglős), Farkas János, Farkas József, Fittler János (cipészmester), Franyó Mihály (cipész), Greskó János, Gecsey Ferenc (fodrász), Hirmann Márton (pékmester), Hliva János (kőművesmester), Henics Ferenc (kereskedő), Hrustyinczki István, Horváth Ernő (vendéglős), özv. Jurás Józsefné (festőmester), Juhász József (cipészmester), Kertész Miklós (szabómester), Kis László, Kaproncai Vilmos (szűcsmester), Kovács Antal (pékmester), Kiss István (festőmester), Kovács Lajos (kőművesmester), Kovács Lajos (cipészmester), Kovács Lajosné (fodrászmester), Kovács Mihály (cipész), László János, Lázári Dezső, Megyeri Imre (fűszerkereskedő), Markovits István (kereskedő), Megyeri István, Molnár János, Maholek Antal (szíjgyártómester), Nagy Lajos, Naszódi József, Navratil János (kovács), Navratil István, Ondrisek János, Onódi Lajos (bádogos), Ohát István (cipész), Pálfi Bálint (cipészmester), Palloska Lajos (villanyszerelő), Pásti János (pékmester), Pétervári János (cipészmester), Polohányi Mihály (bognármester), Porgesz Zsigmond, Polohányi József, Rapavi Mihály, Rucska Lajos (cipészmester), Rudolvki József, Stoller János (vendéglős), Stóberl Lajosné, Sándor Márton (szabómester), Skolnikovits Mihály (kőművesmester), Sebestyén József (lakatosmester), Stogl János (cipészmester), Szabó László (hentes), Szabolcsfi Imre (fűszerkereskedő), Szakatics Mihály (kőművesmester), Szalkay István (asztalosmester), Szilágyi János Gyula (bádogos és szerelő), Szöllős János (szikvízkereskedő), Szuhay János (cipész, szerszámkészítő), Szőke Károly, Szőke Fazekas György, Szebelédi Pál, Takács József, Takács Mihály, Tóth József (kereskedő), Tóth Sándor, Török Imre (fűszerkereskedő), Tumay Antal (szabómester), Turi Pál (cipészmester), Tóth István (festő), Úri János (kovácsmester), Váczy Pál (mészáros), Várkonyi István (cukrász), Varsányi Gyuláné, Véber János, Véber István (kovácsmester), Veress József, Windberger Lajos (órás), Zima Imre (kovácsmester), özv. Zimmermann Józsefné, Zelenák Árpád

 

Az iparoskört – sok más szervezettel együtt az országban – Kádár János akkori belügyminiszter 1949 októberében rendeletileg feloszlatta.

 

 

Kisiparosok Országos Szabadszervezete kistarcsai csoportja

 

Már a népköztársaság időszakában jött létre az utolsó olyan szerveződés, amely az 1946 februárjában létrehozott Kisiparosok Országos Szabadszervezetén (KIOSZ) belül működött, amely az állami hatósági feladatokat látta el.

A levéltári iratanyagok a KIOSZ kistarcsai csoportja kapcsán mindösszesen az 1950. február 18-án megválasztott helyi vezetőség adatait tartalmazza:

 

Tisztség Név Foglalkozás Születési Lakcím (Kistarcsa) Szülők neve
hely idő anyja apja
elnök Ondrisek János kútásó Kistarcsa 1898. okt. 1. Petőfi u. 24. Sengel Mária János
titkár Sebestyén József lakatos Csömör 1901. márc. 7. Kolozsvári u. 16. […]* Mária Gáspár
pénztáros Kovács Lajos kőműves Zala-mindszent 1898. nov. 11. Deák Ferenc u. 21. Takács Fran-ciska István
ellenőr (jegyző) Gecsey Ferenc borbély Sopron 1901. nov. 15. Szabadság út Eichan Eugénia Ferenc
ellenőr Zimmer-man Józsefné varrónő Kistarcsa 1913. nov. 9. Arany János u. 11. Druck Katalin Bodnár Géza

*Olvashatatlan szövegrészlet

 

A KIOSZ-ba belépett még Fittler János cipészmester is 1948. május 10-én: előbb a cinkotai, majd a megalakulását követően a kistarcsai helyi szervezetnek volt tagja.

 

(Forrás: MNL PML IV. 477. 28. doboz. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye: Kistarcsa egyesületeinek alapszabályai)

 

* Könyvészeti adat:

Ruzsa Bence (2023): Töredékek a kistarcsai iparosszervezetek történetéből. In: Kereszti Ferenc (szerk.): Kistarcsai Kalendárium 2023. Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, 115–118.